Op weg naar 100% circulariteit

De landelijke ambitie is: Nederland 100% circulair in 2050. Tussendoelstelling is om 50% minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel, metalen) te gebruiken in 2030. Om deze doelstellingen te halen, moeten we nu aan de slag. Zowel overheden als marktpartijen.

 

Hieronder leest u meer over de circulaire economie en over de relatie met het werkveld openbare verlichting.

Noodzaak

Het gebruik van grondstoffen en energie is in vijftig jaar explosief gestegen.
De groeiende welvaart, maar ook de snelle toename van de wereldbevolking en de langere levensverwachting maken dat dit steeds verder doorzet. Natuurlijke bronnen raken uitgeput.

 

Het is daarom noodzakelijk om over te schakelen naar een circulaire economie.
Alleen op die manier kunnen ook onze kinderen en kleinkinderen in welvaart leven.

Wat is een circulaire economie?

We leven nu in een keteneconomie met recycling. Er worden veel afvalmaterialen ingezameld voor hergebruik. Maar er zijn ook nog veel grondstoffen die de keten verlaten als restafval of die verwerkt worden tot producten van laagwaardige kwaliteit.

 

Een circulaire economie is een economie zonder afval. Alles wordt opnieuw gebruikt als grondstof. De keten is gesloten. Recycling alleen is echter niet voldoende. Daarmee lossen we de almaar groeiende vraag naar grondstoffen niet op. Er zijn meer strategieën nodig. De R-lijst brengt deze in beeld.

R-lijst

Er zijn veel manieren om te komen tot meer circulariteit. Deze zijn gerangschikt in de zogenaamde R-lijst. Recycling is slechts één van de strategieën:

  • R1. Refuse en rethink
  • R2. Reduce
  • R3. Re-use
  • R4. Repair en remanufacture
  • R5. Recycling
  • R6. Recover

 

 

Levenscylus en ketendenken

Bij circulariteit staat de levenscyclus centraal. Alle fasen – van het delven van grondstoffen, het maken van producten en het gebruik ervan, tot het hergebruik van de grondstoffen – zijn belangrijk. In al deze fasen spelen andere partijen een rol: toeleveranciers, producenten, inkopers, aannemers, onderhoudspartijen, enzovoort.

 

Essentieel voor het realiseren van een circulaire economie is samenwerking en afstemming tussen deze ketenpartijen.

De transitie naar een circulaire economie is dé uitdaging van de 21ste eeuw en gaat ons allemaal aan: overheden, bedrijven én burgers.

Openbare verlichting

Ook in het werkveld openbare verlichting is circulariteit een belangrijk thema. Overheden én bedrijven zoeken naar manieren om concreet invulling te geven aan de ambities. De strategieën van de R-lijst en samenwerking tussen de ketenpartijen spelen daarbij een belangrijke rol.

 

Zeker als het gaat om het circulair inkopen van openbare verlichting zijn we nog in de pioniersfase. Het verwerven van meer kennis is essentieel. De Levenscyclusanalyse (LCA) en Milieukostenindicator (MKI) helpen daarbij.