Op weg naar 100% circulariteit

De landelijke ambitie is: Nederland 100% circulair in 2050. Tussendoelstelling is om 50% minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel, metalen) te gebruiken in 2030. In 2023 dienen overheden alles circulair in te kopen. Om deze doelstellingen te halen, moeten we nu aan de slag.

Zowel overheden als marktpartijen.

 

Hieronder leest u meer over de circulaire economie en over de relatie met het werkveld openbare verlichting.

Wat is een circulaire economie?

Een circulaire economie is een economie zonder afval. Alles wordt opnieuw gebruikt als grondstof. De keten is gesloten.

 

We leven nu in een keteneconomie met recycling. Er worden veel afvalmaterialen ingezameld voor hergebruik. Maar er zijn ook nog veel grondstoffen die de keten verlaten als restafval of die verwerkt worden tot producten van laagwaardige kwaliteit.

Noodzaak

Het gebruik van grondstoffen en energie is in vijftig jaar explosief gestegen.
De groeiende welvaart, maar ook de snelle toename van de wereldbevolking en de langere levensverwachting maken dat dit steeds verder doorzet. Natuurlijke bronnen raken uitgeput.

 

Het is daarom noodzakelijk om over te schakelen naar een circulaire economie.
Alleen op die manier kunnen ook onze kinderen en kleinkinderen in welvaart leven.

R-lijst

Er zijn veel manieren om te komen tot meer circulariteit. Deze zijn gerangschikt in de zogenaamde R-lijst. Recycling is slechts één van de strategieën. Andere strategieën zijn: Refuse, Rethink, Reduce, Re-use, Repair, Refurbish, Remanufacture en Repurpose (zie afbeelding hiernaast.)

 

De ‘Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting’ (2017) gaat dieper in op de strategieën en is gratis op te vragen via de website van stichting OVLNL.

Levenscylus en ketendenken

Bij circulariteit staat de levenscyclus centraal. Alle fasen – van het delven van grondstoffen, het maken van producten en het gebruik ervan, tot het hergebruik van de grondstoffen – zijn belangrijk. In al deze fasen spelen andere partijen een rol: toeleveranciers, producenten, inkopers, aannemers, onderhoudspartijen, enzovoort.

 

Essentieel voor het realiseren van een circulaire economie is samenwerking en afstemming tussen deze ketenpartijen.

Openbare verlichting

Ook in het werkveld openbare verlichting is circulariteit een belangrijk thema. Overheden én bedrijven zoeken naar manieren om concreet invulling te geven aan de ambities. De strategieën van de R-lijst en samenwerking tussen de ketenpartijen spelen daarbij een belangrijke rol.

 

Zeker als het gaat om het circulair inkopen van openbare verlichting zijn we nog in de pioniersfase. Het verwerven van meer kennis is essentieel. De Levenscyclusanalyse (LCA) en Milieukostenindicator (MKI) helpen daarbij.

Stichting OVLNL

Als het gaat om openbare verlichting, dan is de stichting OVLNL een belangrijke partij. Bij deze brancheorganisatie staat circulariteit hoog op de agenda. De ‘Leidraad Circulariteit Openbare Verlichting’ (2017) werd in opdracht van OVLNL gemaakt. Ook is OVLNL betrokken bij de totstandkoming van de ‘Handleiding Armaturen & MKI’.

De transitie naar een circulaire economie is dé uitdaging van de 21ste eeuw en gaat ons allemaal aan: overheden, bedrijven én burgers.